szukaj 
 Prawo
Prawo Unii Europejskiej
- informacje ogólne
Traktaty
Jak wnosić skargi indywidualne?
Jak znaleźć tłumaczenia aktów prawnych UE?
Debata nad nowymi propozycjami KE
Przegląd aktów
prawnych UE
Wytyczne polityki legislacyjnej i
techniki prawodawczej
Wzmocnienie aktywnego udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE
Wdrożenie procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego


 Wybór dokumentów
Dokumenty polskie
Dokumenty UE


 UE w pigułce
Historia UE
Rozszerzenie UE
Instytucje UE
Finanse UE
Zatrudnienie w instytucjach UE


 Źródła informacji o UE
Katalog stron WWW
Opinia publiczna - Polacy wobec integracji
Publikacje UKIE
Katalog książek BDWE
Nowości na rynku wydawniczym
Konferencje
Szkolenia europejskie
Regionalne CIE
Informacja europejska w regionach - baza danych


 Obszary tematyczne


Biuletyn Informacji Publicznej
 
  Pytania i odpowiedzi

 
 
 
 

Na czym polega swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału na obszarze Unii? Czy Polacy zyskają identyczne prawa do swobodnego podróżowania i podejmowania pracy jak pozostali obywatele UE?Swoboda przepływu osób oznacza prawo każdego obywatela Unii do swobodnego przemieszczania się na obszarze Unii Europejskiej – prawo do pracy, prawo do prowadzenia działalności gospodarczej i usługowej, prawo do osiedlania się i nabywania nieruchomości, swobody przepływu kapitału oraz korzystania z opieki socjalnej. Jej podstawą prawną jest Tytuł III Traktatu o Ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej.

Swobodny przepływ towarów oznacza, że wewnętrzny rynek nie ma granic, a więc i barier celnych. Wszystkie towary podlegają tym samym normom i wymogom, te same towary we wszystkich krajach muszą odpowiadać jednakowym standardom. Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma dyskryminacji wyrobów obcej produkcji i ochrona konkurencyjności produktów krajowych. Zasada swobodnego przepływu towarów dotyczy zarówno wyrobów przemysłowych, jak i produktów rolnych oraz spożywczych. Ograniczenia w przepływie dóbr mogą być wprowadzone jedynie wtedy, gdy wymagają tego względy moralności publicznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, ochrony zwierząt i roślin, ochrony narodowych dóbr kultury oraz własności przemysłowej i handlowej, jednak takie kroki nie mogą służyć jakiejkolwiek dyskryminacji ani spełniać roli ukrytych restrykcji handlowych.

Swobodny przepływ usług daje obywatelom Unii prawo do korzystania z usług świadczonych przez wszystkie podmioty gospodarcze państw Wspólnoty – zarówno na terytorium własnego kraju, jak i na całym obszarze Unii. Daje też prawo do sprzedaży usług, w tym podejmowania i wykonywania pracy na własny rachunek, zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw, spółek, agencji oraz filii.

Zasada swobodnego przepływu kapitału daje przedsiębiorstwom i obywatelom nieskrępowane prawo wyboru miejsca zakładania swoich rachunków bankowych i utrzymywania lokat oraz dokonywania transakcji finansowych i operacji bankowych we wszystkich państwach członkowskich i nabywania nieruchomości.

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej obywatele Polski uzyskają prawa wynikające ze swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału, jednak z pewnymi początkowymi ograniczeniami dotyczącymi prawa obywateli Polski do zatrudnienia za granicą. W toku negocjacji został wypracowany okres przejściowy w elastycznej formule "2+3+2". Zgodnie z nią w okresie pierwszych 2 lat po akcesji państwa członkowskie UE będą mogły umożliwić nam zwiększony dostęp do swojego rynku pracy, aż po jego całkowite otwarcie. Ponadto wszystkie 15 państw UE zobowiązały się do udzielenia obywatelom nowych państw członkowskich pierwszeństwa w dostępie do wolnych miejsc pracy przed obywatelami państw trzecich. Przed końcem drugiego roku członkostwa w oparciu o przedstawiony Radzie raport Komisji, prowadzącej stałą obserwację rozwoju sytuacji na rynku pracy, nastąpi jej przegląd. Nie później, niż pod koniec drugiego etapu członkostwa, obecne państwa członkowskie będą mogły zgłosić Komisji zamiar przedłużenia stosowanych w swym kraju ograniczeń na rynku pracy. Ewentualny dodatkowy przegląd sytuacji i przedłużenie okresu restrykcji do pełnych 7 lat od momentu akcesji nowych państw będzie możliwe tylko wtedy, gdy dany kraj zanotuje szczególne zaburzenia na swoim rynku pracy. Dodatkowo kraje UE mogą korzystać z klauzuli bezpieczeństwa a Polska z klauzuli wzajemności. W chwili obecnej Dania, Irlandia, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania i Szwecja zapowiedziały, że nie będą stosowały wobec Polaków żadnych restrykcji i okresu przejściowego związanego z zatrudnieniem, natomiast Włochy i Francja mają je znieść całkowicie po 2 latach.              
Data utworzenia: 07/31/2003
Data ostatniej aktualizacji: 09/22/2004
 
 
 
 
 
 
przejdź do treśći strony          

Dodaj do ulubionych  |  Ochrona prywatności
 
 
  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa
Strona przygotowana do rozdzielczości 1024x768